TempleLink
Jodo Shinshu Hongwanji-ha (Nishi Hongwanji): http://www.hongwanji.or.jp/english/
Honpa Hongwanji Mission of Hawaii: http://www.hongwanjihawaii.com/
Kahului Hongwanji Buddhist Temple: http://kahuluihongwanji.org/
Lahaina Hongwanji Mission: http://www.lahainahongwanji.com/
Makawao Hongwanji Mission: http://www.makawaohongwanji.org/